ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161

ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161

ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161 کد محصول: R 161 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:25*38*51 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161 0 نظر در ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161
ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160 کد محصول: R 160 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:26*33*53 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160 0 نظر در تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160
ادامه مطلب کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159

کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159

کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159 کد محصول: R 159 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:31*40*60 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159 0 نظر در کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159
ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R157

تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R157

تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R157 کد محصول: R 157 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:8*14*15 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می باشد…

ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R157 0 نظر در تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R157
ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R156

کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R156

کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R156 کد محصول: R 156 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:10*13*19 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می باشد…

ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R156 0 نظر در کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R156
ادامه مطلب کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155

کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155

کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155 کد محصول: R 155 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:13*15*21 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می باشد…

ادامه مطلب کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155 0 نظر در کارگاه جعبه ابزار های پایه دار کد R155
ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های پایه دار کد R154

ساخت جعبه ابزار های پایه دار کد R154

ساخت جعبه ابزار های پایه دار کد R154   کد محصول: R 154 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:13*19*23 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می…

ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های پایه دار کد R154 0 نظر در ساخت جعبه ابزار های پایه دار کد R154
ادامه مطلب تولیدجعبه ابزار های پایه دار کد R153

تولیدجعبه ابزار های پایه دار کد R153

تولیدجعبه ابزار های پایه دار کد R153 کد محصول: R 153 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:17*25*30 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می باشد ،…

ادامه مطلب تولیدجعبه ابزار های پایه دار کد R153 0 نظر در تولیدجعبه ابزار های پایه دار کد R153
ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152

کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152

کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152 کد محصول: R 152 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:17.5*29*39.5 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می باشد…

ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152 0 نظر در کارخانه جعبه ابزار های پایه دار کد R152
ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R151

تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R151

تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R151 کد محصول: R 151 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:20*34*41.5 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت طول آن می باشد…

ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R151 0 نظر در تولیدی جعبه ابزار های پایه دار کد R151