ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161

ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161

ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161 کد محصول: R 161 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:25*38*51 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161 0 نظر در ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R161
ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160 کد محصول: R 160 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:26*33*53 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160 0 نظر در تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R160
ادامه مطلب کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159

کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159

کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159 کد محصول: R 159 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:31*40*60 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159 0 نظر در کارگاه جعبه ابزار های کشویی کد R159
ادامه مطلب ساخت و تولید جعبه ابزار های کشویی کد R150

ساخت و تولید جعبه ابزار های کشویی کد R150

ساخت و تولید جعبه ابزار های کشویی کد R150 کد محصول: R 150 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:  8*11*17.5 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می…

ادامه مطلب ساخت و تولید جعبه ابزار های کشویی کد R150 0 نظر در ساخت و تولید جعبه ابزار های کشویی کد R150
ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R149

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R149

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R149 کد محصول: R 149 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی: 9.5*13*19 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ،…

ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R149 0 نظر در تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R149
ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های کشویی کدR148

کارخانه جعبه ابزار های کشویی کدR148

کارخانه جعبه ابزار های کشویی کدR148 کد محصول:  R148 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:12*16*24 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد 2 الی…

ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های کشویی کدR148 0 نظر در کارخانه جعبه ابزار های کشویی کدR148
ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های کشویی کد R147

کارخانه جعبه ابزار های کشویی کد R147

کارخانه جعبه ابزار های کشویی کد R147 کد محصول:  R147 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:13.5*17*27 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد 2…

ادامه مطلب کارخانه جعبه ابزار های کشویی کد R147 0 نظر در کارخانه جعبه ابزار های کشویی کد R147
ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146

ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146

ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146 کد محصول:  R146 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:14.5*21*35 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد 2…

ادامه مطلب ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146 0 نظر در ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R146
ادامه مطلب کارگاه ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R145

کارگاه ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R145

کارگاه ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R145 کد محصول:  R145 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:17*29*40 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب کارگاه ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R145 0 نظر در کارگاه ساخت جعبه ابزار های کشویی کد R145
ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144

تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144   کد محصول:  R144 نوع کالا: جعبه ابزار کشویی ابعاد خارجی:19*32.5*44 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین جعبه ابزار کشویی از سمت عرض آن می باشد ، تعداد…

ادامه مطلب تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144 0 نظر در تولیدی جعبه ابزار های کشویی کد R144